ÚVOD

Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR (ASRPO SR)  je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická, otvorená organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, konštituovaná v zmysle ustanovení § 1 a § 2 Zák. č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení Zák. č. 300/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako organizácia fyzických a právnických osôb s pôsobnosťou na území SR.

Vznikla pod gesciou zriaďovateľa VŠ Z a SP sv. Alžbety, vysokoškolského pedagóga, lekára, farmakológa, vedca, odborníka na onkológiu a tropickú medicínu, zriaďovateľa zdravotníckych a sociálnych inštitúcií doma i v zahraničí, humanitárnych a rozvojových projektov v krajinách tretieho sveta:  Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., ktorému vyjadrujeme naše úprimné poďakovanie za podporu pri vzniku ASRPO SR, jej uplatnenie v spoločenskom kontexte a rozvoj.  

Postavenie členov ASRPO SR  je založené na princípe rovnosti, spravodlivosti, podpory, participácie a vzájomnej solidarity. Dňa 16.10.2014 bola  rozhodnutím MV SR zaregistrovaná ako občianske združenie.  Našim hlavným poslaním je združovať odborníkov, riešiť, napomáhať a participovať profesionálnou činnosťou v oblastiach, ktoré smerujú k dosiahnutiu spoločenského blaha, sociálnych istôt, kvality života, sociálnej spravodlivosti, rovnosti, občianskej slobody, uplatnenia , sociálneho rozvoja, demokratizácie, humanizácie, dodržiavania a presadzovania ľudských práv a slobôd občanov a podpory občanov na území SR. Súčasťou ASRPO SR sú odborníci z jednotlivých oblastí spoločenského života.

ASRPO SR od svojho vzniku sa zúčastnila na viacerých pracovných stretnutiach, rokovaniach s predstaviteľmi subjektov, ktorí svojou činnosťou prispievajú a môžu prispievať a podieľať sa na dosahovaní spoločenského blaha na celospoločenskej i regionálnej úrovni.  Cieľom vedecko – odbornej konferencie, ktorá sa uskutočnila v Rimavskej Sobote na tému Nezamestnanosť v SR sme chceli predostrieť verejnosti a odborníkom formy riešenia nezamestnanosti ako fenoménu súčasných demokratických spoločností s trhovým mechanizmom. Výstupom z tejto konferencie je knižná publikácia.

ASRPO SR sa venuje aj publikačnej činnosti, organizovaniu vedeckých, odborných, medzinárodných konferencií, workshopov, seminárov, pracovných stretnutí.  Dňa 21.09.2015 vzniklo  prvé Integračné centrum sociálnej pomoci na Slovensku, ktoré funguje pod odborným vedením  VŠ Z a SP sv. Alžbety  Bratislava a jej pedagógov.

V Integračnom centre sociálnej pomoci (ICSP) poskytujú odborníci v oblasti sociálnej práce, finančného poradenstva, základného právneho poradenstva, projektovania bezplatné poradenstvo pre občanov a samosprávy miest a obcí.

Našim cieľom je podporovať vznik a rozvoj poradenskej činnosti na Slovensku, aby občania mali všade prístup k bezplatným poradenských službám v jednotlivých oblastiach spoločenského života. Aktívnou spoluprácou s jednotlivými regionálnymi zložkami, kde patria nielen samosprávy miest a obcí, ale aj podnikateľský sektor, tretí sektor, štátna správa, verejná správa, cirkev chceme na komunálnej úrovni participovať a prispievať k sociálno – ekonomickému rozvoju.

Chceme byť nápomocní  odbornou činnosťou pri riešení otázok nezamestnanosti, sociálnej biedy a chudoby, výskytu sociálno – patologických javov, problematiky osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom, problematiky seniorov, ale aj pri riešení iných nežiaducich javov v spoločnosti, ktoré vyžadujú odbornú pomoc a profesionálnu, zodpovednú, odbornú činnosť.

Budeme sa usilovať aktívne spolupracovať a predkladať konkrétne návrhy, výstupy k sociálnemu rozvoju v SR, a tie navrhovať kompetentným zložkám a predkladať ich praktické uplatnenie v spoločnosti.

Vedenie ASRPO SR vyjadruje presvedčenie, že jedine humánnym prístupom a zodpovednou, odborne erudovanou činnosťou, adekvátnou sociálnou komunikáciou a vzájomnou participáciou  sa budeme môcť podieľať na sociálnom rozvoji, spoločenskom a ekonomickom napredovaní života občanov SR bez rozdielu.

Vyjadrujeme poďakovanie všetkým spolupracujúcim subjektom, ktorí nadviazali spoluprácu s ASRPO SR od jej samotného etablovania sa do spoločenskej reality, ale aj odborníkom, kolegom, každému kto podporil a podporuje našu činnosť, rozvoj a podieľa sa na  vzájomnej spolupráci na princípe úcty, solidarity, participácie, humanizmu a profesionality.